Kärnvärden

Svenska Brukshundklubben (SBK) är en öppen, demokratisk organisation utan partipolitiska och religiösa kopplingar. I SBK delar vi den grundläggande tanken om alla människors lika värde.

Som medlemmar i en demokratisk organisation kan vi ha olika åsikter, men som människor visar vi respekt och omsorg om varandra. Vi motverkar alla former av diskriminering och kränkande beteende.

Samhörighet - Behov - Kompetens

Våra kärnvärden Samhörighet, Behov, Kompetens är tre minnesord som lyfter fram några centrala värden som ska prägla SBK, nu och i framtiden. Kärnvärdena säger inte allt, och är ingen lagtext. De vägleder till samtal och tankar om hur vi agerar och bemöter varandra. Det är alltid i vardagen – i klubben, på kursen, på mötet – som våra värderingar prövas i praktiken.
Kärnvärdena utgår från det faktum att SBK:s identitet avgörs både av vad vi erbjuder och hur vi gör det. Som aktiva hundägare vet vi att goda relationer är en nyckel till glädje och framgång. Vi vill att SBK även i framtiden ska bygga på goda relationer, öppenhet och gemenskap.

Samhörighet
I samhörighet formar vi SBK till en framgångsrik organisation.
Vi delar en grundläggande samsyn på hund och människa, där okränkbarhet, värdighet och respekt är nyckelord.
Samhörigheten mellan alla oss i SBK bidrar till ett rikare, aktivare liv och till att fler vill komma till oss.

Behov
I SBK är vi lyhörda för människors behov.
Människors behov varierar – och i SBK ska det finnas plats och utrymme för olika människor, med skiftande behov.
Som demokratisk organisation är medlemmarnas behov av avgörande betydelse. Gemensamt tar vi ansvar för SBK:s utveckling.
Vi öppnar oss mot hela samhället, och strävar efter att möta de behov och förväntningar som ställs på oss. Vi bidrar aktivt till samverkan med andra och tar samhällsansvar.

Kompetens
Kompetens vägleder SBK in i framtiden.
Vi är aktiva hundägare i en föränderlig värld.
Genom att öka kompetensen inom alla våra kärnområden – kynologi, hundägarskap, föreningsutveckling, demokrati – utvecklas vi och gör oss attraktiva, för nya hundägare och i samhället i stort.

SBK 14 januari 2016