HUR VALBO BK STARTADES

Valbo BK bildades den 7 maj 2000. Drivande var Ingemar Fridh, Sten Ström, Mia Alfredsson, Ecke och Ella Nord samt Katrina Berglund, vilka också ingick i den första interimstyrelsen. Arbetsnamnet Valbo hundklubb togs före anslutning till Svenska Brukshundklubben/SBK. Målet var att på sikt ansöka om anslutning till SBK och därmed bli en brukshundklubb med upptagningsområde i Valbo och nordvästra Gävle. Den 7 maj 2000 hade Valbo hundklubb det första medlemsmötet i en skogsbacke och det första steget att få bilda en brukshundklubb var taget.

En interimstyrelse med Sten Ström som ordförande arbetade med en ansökan till SBK samtidigt som man sökte träningsplan i I14s avvecklade övningsområde i södra Backa. Klubben fick underhandsbesked under hösten att Valbo hundklubb skulle få anslutning till SBK under namnet Valbo Brukshundklubb.

Den 15 februari 2001 höll Valbo Brukshundklubb sitt första årsmöte och klubbens första ordförande var Bengt Ellus. Förbundsstyrelsen hälsade Valbo BK välkommen in i förbundet den 9 mars 2001.
Den 1 juli 2002 löstes markfrågan och Valbo BK fick arrendera ett markområde på cirka ett hektar av fastigheten Kungsbäck 2:10 genom Gävle Kommun.
2002 överlämnades ordförandeklubban till Ivan Mattsson som har stor del i den framgång som utvecklade klubben.

Under hösten 2002 började planer på att skaffa en klubbstuga växa fram och en stugkommitté på sex personer bildades. Kommittéen hittade två manskapsbaracker som ihopbyggda skulle passa för ändamålet. Kostnaden var 17 000 kronor inklusive frakt och uppställning.
Stugkommittéen föreslog att man skulle lösa investeringen genom lån av medlemmarna genom andelar på 500 kronor. Andelar för 17 000 kronor tecknades av medlemmarna och 2003 fick klubben även ett bidrag från Studiefrämjandets fond.

Den 31 mars 2003 vara manskapsbarackerna på plats och under 2003 färdigställdes klubbstugan. Träningsområdet har under 2006 utökats till 4,4 hektar med arrendetid och bygglov. 2007 lämnade Ivan Mattsson över ordförandeklubban till Håkan Jonsson och antalet medlemmar har nu 2014  passerat 100.