TRIVSELREGLER

Ställningstagande angående användande av stackel

11 maj 2015

Med anledning av senaste tidens rykten i sociala medier vill Svenska brukshundklubben härmed förtydliga sitt ställningstagande gällande användande av stackel.

På sociala medier florerar nu rykten om att en av våra medlemmar ska ha använt stackel på sin hund, och många undrar nu hur Svenska Brukshundklubben ställer sig kring från om användning av stackel.

Svenska Brukshundklubben godtar inte användning av stackel och andra träningsmetoder som åsamkar hunden smärta. Se vidare i

I denna policy finns även utdrag ur Svenska Kennelklubbens "Policy för relationen människa-hund", vilken även gäller Svenska

Brukshundklubbens medlemmar. I denna står bland annat:
SKK anser att hundar och andra djur ska behandlas och vårdas väl i enlighet med såväl beprövad erfarenhet som gällande djurskyddslagstiftning och regler utfärdade med stöd av lagstiftningen. Detta gäller under hundens hela liv.

Vidare står:
För SKK är det självklart att all hundträning och verksamhet med hundar ska utgå från positiva metoder. Våld mot hunden är förbjudet. Det är därmed inte tillåtet att använda redskap eller metoder som orsakar otillbörlig smärta eller starkt obehag.

Detta betyder att användandet av stackel inte är tillåtet inom Svenska Brukshundklubben. Vidare är detta inte heller tillåter i svensk lag.

I det fall en person har använt stackel ska detta polisanmälas. I det fall den person som använt stackel eller annan förbjuden utrustning på sin hund är medlem i Svenska Kennelklubbens organisation kan detta anmälas till Svenska Kennelklubbens disciplinnämnd. Anmälan ska då innehålla bevis för det man påstår samt vittnesmål om händelseförloppet. Ett enskilt påstående om att detta skett ska således åtföljas av bevisföring och vittnesmål för att disciplinnämnden ska kunna agera.